11 June 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เคารพ บูชา บูรพาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ให้กับนักเรียน

11 June 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่น ระดับจังหวัด (รอบคัดเลือก) เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

11 June 2017

      โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมรับน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และสร้างความรักความสามัคคีให้กับนักเรียนรุ่นพี่-รุ่นน้องที่เข้ามาเรียนใหม่

14 February 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหว้ดขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559