14 February 2017

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหว้ดขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559

12 November 2016

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ร่วมลงนามถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ณ ห้องประชุมภูเม็ง

12 November 2016

  วันที่ 13 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เข้าร่วมการอบรม ทิศทางการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด