Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
.....ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน....โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม...
พระราชดำรัสบางประการ

พระราชดำรัสบางประการ

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

แผนผังพรรณไม้

ภาพกิจกรรม

องค์ประกอบสวนพฤษศาสตร์

การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้

การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

การนำพืชพรรณไม้เข้าปลูกเพิ่ม

การรายงานผลการเรียนรู้

การนำไปใช้ประโยชน์
ทางการศึกษา

ฐานข้อมูลพันธ์ไม้

ทะเบียนพรรณไม้

ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ

พรรณไม้แห้ง/ดอง

พืชศึกษา

ดาวโหลดเอกสาร

ทะเบียนพรรณไม้

ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

พรรณไม้แห้ง/ดอง

องค์ประกอบสวนพฤษศาสตร์

คู่มือสวนพฤษศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

           สวนพฤกษศาสตร์ คือ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอื่นๆ พันธุ์พืชที่ทำการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็นแหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ
           สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโรงเรียน ที่ใช้เพื่อการเรียนรู้โดยมีพืชเป็นปัจจัยหลัก ชีวภาพอื่นเป็นปัจจัยรอง กายภาพเป็นปัจจัยเสริม และวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยประกอบ
           งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ งานสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพ และกายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้ การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา
           วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร
           ผลของการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
                    

  • เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร

  • มีข้อมูลการเรียนรู้ทรัพยากรที่สามารถสื่อกันได้ทั่วประเทศ

  • มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นฐานของวิทยาการและปัญญา

  • เกิดนักอนุรักษ์ พัฒนาบนฐานคุณธรรม

  • เสริมสร้างการเรียนรู้บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 
** โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม เลขที่ 169 หมู่ 6 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 40270 โทรสาร 0-4321-0261 Email :